Stanovy spolku

Preambule

Budoucnost pro Neratovice je spolkem lidí se vztahem k městu Neratovice, kteří usilují o rozvoj města Neratovice směrem k modernímu, sociálně i ekologicky ohleduplnému městu s bohatým kulturním, společenským, komunitním a politickým životem.

Budoucnost pro Neratovice vychází z hodnot aktivního občanství, rovnosti mezi lidmi, demokracie, lidských, občanských a sociálních práv, spravedlnosti, solidarity, sousedské sounáležitosti, vědeckého poznání, růstu kvality života ve všech částech města.

Proto zakládáme spolek Budoucnost pro Neratovice, jenž bude tyto vize naplňovat.

ČIánek 1: Název, forma a sídlo

Budoucnost pro Neratovice, z. s. (dále jen „spolek“), je právnická osoba se sídlem v Neratovicích, založená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Článek 2: Charakter spolku

Spolek je dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, v němž se sdružují lidé, kteří vyznávají hodnotové cíle uvedené v preambuli, přičemž chtějí tyto cíle popularizovat a prosazovat.

ČIánek 3: Základní účely spolku

Základní účely spolku jsou:

a) rozvoj komunitního života v obci,
b) rozvoj demokracie a participace občanů na komunální úrovni,
c) rozvoj sociálního, politického a kulturního života místních komunit,
d) osvěta v oblasti lidských, občanských a sociálních práv a boje proti všem formám diskriminace,
e) podpora zlepšování kvality života a životního prostředí,
f) vzdělávací činnost ve vědeckém poznání se společenskými, ekonomickými a kulturními dopady

Článek 4: Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) činnost v oblasti prospěšných společenských a kulturních akcí, pořádání sousedských setkání,
b) pořádání přednášek, seminářů, debat a diskusí,
c) vydávání informačních, vzdělávacích a diskusních publikací,
d) odborná a logistická podpora zastupitelům města, jejichž práce je v souladu s cíli Budoucnost pro Neratovice,
e) organizace kampaní, petičních akcí a veřejných občanských aktivit,
f) komunikace se samosprávou města za účelem podpory cílů spolku Budoucnost pro Neratovice

ČIánek 5: Členství ve spolku

1. Členem/kou spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let.

2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele/ky na základě jeho/její písemné či elektronické přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele/ky, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, vlastnoruční podpis žadatele/ky (v případě online přihlášky postačí sken vlastnoručního podpisu na vytištěné přihlášce). Přihláška musí být podána radě spolku.

3. Rada spolku rozhoduje o přijetí na svém nejbližším zasedání po dni podání přihlášky.

4. Člen/ka spolku má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen/a do těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

5. Člen/ka spolku je povinen/na zejména:

a) dodržovat stanovy,
b) hájit zájmy spolku,
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
d) platit členské příspěvky v řádném termínu a stanovené výši.

ČIánek 6: Zánik členství

1. Členství zaniká na základě oznámení člena/ky spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena/ky pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen/ka bez uvedení důvodů nezúčastní šesti po sobě jdoucích členských schůzí.

2. O zániku členství rozhoduje rada spolku.

Článek 7: Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) konference spolku,
b) rada spolku,
c) předseda/kyně a místopředsedové/kyně spolku,
e) klub zastupitelů

Článek 8: Konference spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je konference spolku.

2. Konference spolku se koná nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila tajnou volbou členy/ky rady spolku, náhradníka/ici členů rady spolku, předsedu/kyni spolku, určila počet místopředsedů/místopředsedkyň, zvolila místopředsedy/kyně spolku, pokladníka/ici a případně je také odvolala
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období a plán akcí,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila zřízení nebo zrušení sekce spolku,
g) schválila rozpočet spolku na příští období,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

3. Konferenci spolku svolává rada spolku nejméně třicet dnů před jejím konáním oznámením v elektronické podobě. Konference spolku je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a členek spolku.

4. Konference spolku bude svolána i v případě, že pětina všech členů a členek spolku podá ke svolání podnět. Podnět může být podán písemně i elektronicky a musí být adresován členům a členkám rady spolku.

5. Konference spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a členek. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje konference spolku kvalifikovanou (dvoutřetinovou) většinou všech členů a členek.

Článek 9: Rada spolku

1. Činnost spolku mezi  konferencemi spolku řídí rada spolku, jejímiž členy/kami jsou předseda/kyně spolku, místopředseda/kyně spolku a pokladník/ice a zástupce klubu zastupitelů. Rada spolku má minimálně dva a maximálně čtyři členy volené konferencí a jednoho zástupce zvoleného klubem zastupitelů s plným hlasem v radě spolku. 

2. Funkční období rady spolku je maximálně dvouleté. Rada spolku se schází dle potřeby na pokyn předsedy/kyně či místopředsedy/kyně spolku. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, se kterými vyjádří souhlas více než 50 % členů a členek rady spolku a zároveň se hlasování zúčastní předseda/kyně či místopředseda/kyně. Rozhodnutí rady spolku je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů a členek.

3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena/ky rady spolku nastupuje na jeho místo náhradník/ice. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí další/ho člena/ky rady spolku je předseda/kyně spolku povinen/na do 60 dnů svolat konferenci spolku, která zajistí doplnění rady spolku a zvolení náhradníků/ic členů/ek rady spolku.

4. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí místopředsedy/kyně či pokladníka/ice spolku je předseda/kyně spolku povinen/na do 60 dnů svolat konferenci spolku, která zajistí volbu nové/ho místopředsedy/kyně či pokladníka/ice spolku.

5. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy/kyně spolku je místopředseda/kyně spolku povinen/na do 60 dnů svolat konferenci spolku, která zajistí volbu předsedy/kyně spolku.

Článek 10: Předseda/kyně a místopředseda/kyně spolku

Předseda/kyně i místopředseda/kyně spolku jsou jeho statutárními orgány. Předseda/kyně i místopředseda/kyně spolku jednají za spolek ve všech věcech samostatně.

Článek 11: Schůze spolku

1. Schůze spolku se konají dle potřeby, aby rozhodly o plánu činnosti spolku v nejbližším časovém období.

2. Členskou schůzi svolává rada spolku nebo člen spolku pověřený radou spolku nejméně týden před jejím konáním oznámením v elektronické podobě. Součástí pozvánky je také oznámení, zda bude možná účast prostřednictvím telekonference. Členská schůze spolku je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných.

3. Členská schůze spolku bude svolána i v případě, že čtvrtina všech členů a členek spolku podá ke svolání podnět. Podnět může být podán písemně i elektronicky a musí být adresován členům a členkám rady místní organizace spolku.

4. Členská schůze spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Za přítomného je považován člen přítomný fyzicky nebo člen přítomný  skrze telekonferenci. V případě fyzické účasti představuje formu hlasování zdvižení rukou. V případě účasti formou telefonickou či videohovoru probíhá hlasování jasnou artikulací ANO, NE či ZDRŽUJI SE. 

5. Z členské schůze se pořídí zápis, který je rada spolku povinna do 5 dnů zaslat v elektronické podobě členům spolku.

ČIánek 12: Klub zastupitelů

1. Klub zastupitelů tvoří zastupitelé zvolení s podporou spolku Budoucnost pro Neratovice.

2. Klub zastupitelů může přijmout za své členy další zastupitele, kteří jsou připraveni prosazovat cíle spolku v zastupitelstvu.

3. Klub zastupitelů postupuje jednotně v souladu s cíli a myšlenkami spolku.

4. Klub zastupitelů rozhoduje samostatně většinovým hlasováním, při svém rozhodování však přihlíží ke stanoviskům a doporučením konferencí a schůzí spolku.

5. Klub zastupitelů volí předsedu/předsedkyni klubu zastupitelů. 

6. Klub zastupitelů volí svého zástupce v radě spolku.

Článek 13: Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené konferencí spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Rada spolku spravedlivě rozděluje získané prostředky na činnost spolku.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy a členky spolku na konferencích spolku.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Článek 14: Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 23.8.2020. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.